πρακτικό συνεδρίασης Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»

.   17 Νοεμβρίου 2017   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο πρακτικό συνεδρίασης Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»

                                                                                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
NOΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ.  10/8-11-2017 πρακτικό συνεδρίασης Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» που περιλαμβάνει την αριθμ. 10/19/2017 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π. «Δ.Ω.Α.»

        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΠΑΡΟΝΤΑ                      ΜΕΛΗ                  ΑΠΟΝΤΑ

Καρατράντος Βασίλης           Ζαΐμης Ανδρέας        Παπαχρηστόπουλος Νικόλαος                         Σιψής Δρόσος                                                                                                                 

                              Κυριαζής Βασίλης-Δαμιανός                            Λίντζος Ιωάννης

                                                                                        Τσοχαντάρης Δημήτριος                                   Ζάρκας  Σπύρος                                                                                                                  

            Κρητικού Ανθή                                            (αν και κλήθηκαν Νόμιμα)

                                                                                               Βάγια Ευσταθία                                

            Σουλτανοπούλου Γεωργία               

            Νικολάου Λάμπρος             

            Τζιβελέκη Τιτίκα                                        

                                                                                         Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

                                                                                         Κυριαζής Δημήτριος

   Αταλάντη σήμερα και στα γραφεία του κτιρίου του «Κ.Π.Κ.Α.» [γραφείο γραμματείας  Ωδείου] στις 8 Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 μ.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» ύστερα από την αριθμ. 138/3-11-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ.2 του Νόμου 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. όπως ισχύουν μετά την δημοσίευση του Νόμου 3852/2010 και αφού βρέθηκε σε Νόμιμο απαρτία παρόντων μελών [12] δώδεκα σε σύνολο [15] δέκα πέντε κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης του προς συζήτηση παρακάτω θέματος:

 

ΘΕΜΑ    : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 N.Π.Δ.Δ. – Δ.Ω.Α.»

 

     Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος  το  θέμα της ημερήσιας διάταξης περί 4ης «Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. – Δ.Ω.Α.» είπε ότι:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις

α) των άρθρων 214, 225, και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) των άρθρων 155 – 162, 234 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) του από 17-05/15-06-1959 Β.Δ. «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

δ) του άρθρου 24 του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας»

 1. την αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3390 Β’) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013 − τροποποίηση της αριθ. 7028/3−2−2004 (ΦΕΚ 253/Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων».
 2. το αριθμ. πρωτ. 67324/07/19-02-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο «η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αποτελεί την μόνη εκτελεστή απόφαση που υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας, αφού η εκλεκτικότητα της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, για τα θέματα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 234, παρ. 3 Κ.Δ.Κ., ερίζετε στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου».
 3. την αριθμ. 9295/03-05-1986 (ΦΕΚ 320 Β΄/1986) απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας περί σύστασης ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 11451/12-07-2006 (ΦΕΚ 1072 Β΄/2006) απόφαση του Γ.Γ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 4. την αριθμ. 7/89/2011 (ΦΕΚ 2523 Β΄/14-09-2012) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών σχετικά με τη διατήρηση ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λοκρών με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης».

6.Την αριθμ. 7/18/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. περί ψήφισης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/168/2016 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου «Λοκρών».

 1. Την αριθ. 8559/219309/15-12-2016,έγγραφο της αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την επικύρωση της αρ. 7/18/2016 απόφασης του προϋπολογισμού του «Δ.Ω.Α.», οικονομικού έτους 2017.

8.Το γεγονός ότι έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Δημοτικού Ωδείου Αταλάντης»  του τρέχοντος έτους 2017 παρίσταται ανάγκη δημιουργίας  πιστώσεων  και ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

 • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
 • τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Δ.Ω.Α.», έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 7/18/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

με το αριθμ. 14487/01-11-2017 έγγραφό της,

                                                           εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Α. Τις μεταφορές πιστώσεων στο Αποθεματικό του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, ως εξής:

 • Aύξηση υφιστάμενου Κ.Α. εσόδων 4121.0001 με τίτλο «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» ποσού 1.400,00€.
 • Aύξηση υφιστάμενου Κ.Α. εσόδων 4131.0001 με τίτλο «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ» ποσού 4.000,00€.
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α. εξόδων 10/6114.0001 με τίτλο «Αμοιβές καθηγητών μουσικής Ωδείου Αταλάντης»

       ποσού 1.200,00€.

 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α. εξόδων 10/6431.0001 με τίτλο «Έξοδα παρουσίασης και διαφήμισης CD

       παραδοσιακής μουσικής» ποσού 600,00€.

 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α. εξόδων 10/6694.0001 με τίτλο «Προμήθεια μουσικών οργάνων» ποσού 915,00€.
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α. εξόδων 10/8114.0001 με τίτλο «Οφειλή φόρου 4%» ποσού 16,96€.

 

Β. Τις μεταφορές πιστώσεων από το Αποθεματικό του προϋπολογισμού εξόδων του ΝΠΔΔ, ως εξής:

 • Αύξηση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/8221.0001 με τίτλο «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» ποσού 1.400,00€.
 • Aύξηση υφιστάμενου Κ.Α. εξόδων 10/8231.0001 με τίτλο «Απόδοση ΙΚΑ» ποσού 6.731,96€.

Οι παραπάνω πιστώσεις θα βαρύνουν ισόποσα τον ΚΑ 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΡΘΡΟ 8 , παρ.4 , ΒΔ1959).

Προηγούμενο Αποθεματικό (0,00€)

Αύξηση Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ποσού 5.400,00€

Μείωση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ποσού 2.731,96€

Αύξηση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ποσού 8.131,96€

Άρα ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00€

Στην συνέχεια  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  αφού θεώρησε αναγκαία την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

-Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Ωδείου Αταλάντης» οικονομικού έτους 2017 ως εξής:

Α. Τις μεταφορές πιστώσεων στο Αποθεματικό του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, ως εξής:

 • Aύξηση υφιστάμενου Κ.Α. εσόδων 4121.0001 με τίτλο «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» ποσού 1.400,00€.
 • Aύξηση υφιστάμενου Κ.Α. εσόδων 4131.0001 με τίτλο «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ» ποσού 4.000,00€.
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α. εξόδων 10/6114.0001 με τίτλο «Αμοιβές καθηγητών μουσικής Ωδείου Αταλάντης»

       ποσού 1.200,00€.

 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α. εξόδων 10/6431.0001 με τίτλο «Έξοδα παρουσίασης και διαφήμισης CD

       παραδοσιακής μουσικής» ποσού 600,00€.

 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α. εξόδων 10/6694.0001 με τίτλο «Προμήθεια μουσικών οργάνων» ποσού 915,00€.
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α. εξόδων 10/8114.0001 με τίτλο «Οφειλή φόρου 4%» ποσού 16,96€.

Β. Τις μεταφορές πιστώσεων από το Αποθεματικό του προϋπολογισμού εξόδων του ΝΠΔΔ, ως εξής:

 • Αύξηση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/8221.0001 με τίτλο «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» ποσού 1.400,00€.
 • Aύξηση υφιστάμενου Κ.Α. εξόδων 10/8231.0001 με τίτλο «Απόδοση ΙΚΑ» ποσού 6.731,96€.

Οι παραπάνω πιστώσεις θα βαρύνουν ισόποσα τον ΚΑ 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΡΘΡΟ 8 , παρ.4 , ΒΔ1959).

Προηγούμενο Αποθεματικό (0,00€)
Αύξηση Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ποσού 5.400,00€
Μείωση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ποσού 2.731,96€
Αύξηση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ποσού 8.131,96€
Άρα ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00€

και ψηφίζει τις παραπάνω πιστώσεις.

Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για τις απαραίτητες ενέργειες.

Η απόφαση  αυτή  πήρε  αύξοντα  αριθμό  10/19/2017.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί .

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ            

Καρατράντος Βασίλης                  Ζαΐμης Ανδρέας                         Παπαχρηστόπουλος Νικόλαος 
Κυριαζής Βασίλης-Δαμιανός
Τσοχαντάρης Δημήτριος 
Κρητικού Ανθή
Ακριβές Αντίγραφο                                                               Βάγια Ευσταθία 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π. «Δ.Ω.Α.»                                    Σουλτανοπούλου Γεωργία
Νικολάου Λάμπρος
Τζιβελέκη Τιτίκα
Μιχαηλίδης Κωνσταντίνο
ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΤΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ                                                Κυριαζής Δημήτριος
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ