Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018

.   12 Δεκεμβρίου 2017   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 της υποπαραγράφου Ζ.5 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τΑ/12.11.2012) προβλεπόταν ότι:
«Οι εγκρίσεις πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

Με την εγκύκλιο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 του Υπ.Διοικ. Ανασυγκρότησης επισημαίνεται ότι για τα επόμενα έτη αν και δεν έχει θεσπιστεί αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση με την προαναφερόμενη για τον κατ΄έτος περιορισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κρίνεται απαραίτητο ο αριθμός των εγκρίσεων για πρόσληψη προσωπικού για το έτος 2018 να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Ως εκ τούτου καλούνται οι φορείς κατόπιν συνετής εκτίμησης των αναγκών τους, ο αριθμός των αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα περιλαμβάνεται στο αίτημά τους προς την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για το έτος 2018 να μην υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Επίσης στο αίτημα που θα υποβληθεί, στην περίπτωση που ήδη απασχολείται στους φορείς ή στους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, να αναφερθεί ο χρόνος λήξης των εν λόγω συμβάσεων.

Τέλος, η αποστολή των αιτημάτων για την έγκριση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου με τη διαδικασία του άρθρου 3 της ΠΥΣ 33/2006, για το έτος 2018, πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 31-01-2018.
Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στα αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία, δεδομένου ότι δεν θα έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ικανοποίησή τους.