Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λοκρών παρουσίασε την πρόταση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», για την αναβάθμιση του συστήματος υδροδότησης του Δήμου

.   30 Ιουλίου 2018   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λοκρών παρουσίασε την πρόταση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», για την αναβάθμιση του συστήματος υδροδότησης του Δήμου

                                                                                                ΑΤΑΛΑΝΤΗ 27/7/2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΜΕΣΩ  ΕΞΕΛΕΙΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (Ι.Ο.Τ.), ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ με  ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ : 3.565.388,49 € με ΦΠΑ, σε συνέχεια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

     Η μελέτη συμβάλει σε μια ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων, και είναι συμβατή με το εγκεκριμένο σχέδιο ΣΔΛΑΠ (Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων-Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07)) και χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα και συμβάλλει στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση. Η συμβολή προκύπτει λόγω της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου (συγκέντρωση και ανάλυση αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων), τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και συντήρησης του δικτύου και των λοιπών υποδομών ύδρευσης, με στόχο την ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση της Οδηγίας 2000/20/ΕΚ.

Σημαντικό είναι επίσης ότι στην εν λόγω μελέτη, παραλήλως της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος της υδροδότησης του δήμου Λοκρών (ΟΜΑΔΑ 1), περιλαμβάνονονται και  οι εργασίες συμπλήρωσης και ποιτικής αναβάθμισης του πρωτεύοντος και δυτερεύοντος δικτύου ύδρευσης (ΟΜΑΔΑ 2).

      Λόγω της παλαιότητας του δικτύου και του υλικού των σωλήνων (αμίαντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες κτλ) παρατηρούνται σοβαρά λειτουργικά προβλήματα λόγω συχνών βλαβών με συνέπεια να παρατηρείται ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έλλειψη νερού .                 

      Επιπλέον είναι προφανής η έλλειψη ικανοποιητικής διασύνδεσης των υφιστάμενων αγωγών με συνέπεια την έλλειψη βρόχων και την επικράτηση της ακτινικής μορφής του δικτύου με αποτέλεσμα να μην γίνεται πλήρης εκμετάλλευσης της παροχετευτικότητας του δικτύου.

      Πέραν των ανωτέρων ο αμίαντος ως βασικό συστατικό υλικό σε ένα μέρος του υφιστάμενου δικτύου, έχει κριθεί άκρως επικίνδυνο για την υγεία των υδροδοτούμενων κατοίκων και η χρήση των αμιαντοσωλήνων έχει προ πολλού ετών για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης.

 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εγκατάσταση ενός συστήματος συνολικής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λοκρών το οποίο παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μεγάλο ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού. Ο τύπος των επιλεγμένων σταθμών ελέγχου και του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί παρουσιάζονται στη συνέχεια:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Πενήντα έξι (56) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά,  παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις βασικές τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Δώδεκα (12) Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.) για την παρακολούθηση και δραστική μείωση των απωλειών του εσωτερικού δικτύου μέσω της ρύθμισης της πίεσης σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του δικτύου σε επιλεγμένες πιεζομετρικές ζώνες.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Έντεκα (11) Σταθμών Μέτρησης Πίεσης (Σ.Μ.Π.) για την παρακολούθηση της κρίσιμης παραμέτρου της πίεσης σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας και Πίεσης (Σ.Μ.Π.Π.) για την παρακολούθηση των παραμέτρων των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της πίεσης σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης.
  • Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), για τον ενεργό εντοπισμό διαρροών, την παρακολούθηση της ποιότητας και την επισκόπηση αγωγών.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος περιλαμβάνει εξοπλισμό (Hardware) και λογισμικά (Software) για τη συνολική διαχείριση του δικτύου, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο χώρο γραφείων.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και
  • Τεκμηρίωση/ δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τεχνολογιών όπως αυτές που αναφέρθηκαν προηγούμενα για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ποιότητας και τη μείωση των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λοκρών θα επιτρέψει στην Υπηρεσία τη χάραξη μίας ορθολογικής πολιτικής διαχείρισης των υφισταμένων υποδομών του, ενώ θα είναι σε θέση να παρέχει στους Δημότες υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.

Εισηγούμαστε να αποφασιστεί η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΜΕΣΩ  ΕΞΕΛΕΙΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (Ι.Ο.Τ.), ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ με  ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ : 3.565.388,49 € με ΦΠΑ, και για το τμήμα του ποσού που δεν επαρκεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα (ανώτατο ποσό 3.000.000 €, προ ΦΠΑ), ο Δήμος Λοκρών θα  καλύψει  με ιδίους πόρους  την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ