1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

.   4 Ιανουαρίου 2020   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λαμία, 2 – 01 – 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                      Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 797/5
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail
: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr
             ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 41/18-12-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α633/2019 απόφασης του Α’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Θ’).

 ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «INTERGEO Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΣΤ’ Τμήμα).

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Αναστασίας Πούλου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Μονομελές).

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής ΔΕΚΕ του Παναγιώτη Δάκου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β΄ Μονομελές).

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του Γεωργίου Παπαδόπουλου και λοιπών (συν. 29), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, με διακριτικό τίτλο «ΕΡΚΥΝΑ», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Tμήμα Α1 Ακυρωτικό).

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΑΚ649/14-12-2018 αίτησης ακύρωσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΣΗ Ι.Κ.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Tμήμα Α3).

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΑΚ650/14-12-2018 αίτησης ακύρωσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΣΗ Ι.Κ.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Tμήμα Α3).

ΘΕΜΑ 11ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. Π5/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Προεδρική Διαδικασία).

ΘΕΜΑ 12ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. Α2056/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Δ’ Μονομελές).

ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. Α874/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Β’ Τριμελές).

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 279547/1186/11-12-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες από την 11/12/2019).

 ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (υποέργο: 14  μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη 2018-2019).

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 277993/884/11-12-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 10/12/2019).

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 283565/898/15-12-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 14/12/2019).

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 290900/912/22-12-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 22/12/2019).

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 294071/921/29-12-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις – παγετός από 28/12/2019).

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 282273/899/12-12-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα την 11-12-2019, στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού του Νομού Εύβοιας, λόγω της θεομηνίας «Διδώ».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκτακτες ανάγκες (καθαρισμός ρεμάτων και ρείθρων, μεταφορά μπάζων, απομάκρυνση βράχων, εργασίες οδοποιίας, κοπή κλάδων και χόρτων σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας, από 1-10-2019 έως 31-10-2019), αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων σε θέσεις που συναντούν το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας Βίστριζας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων ρέματος “Τρανή Σούδα”, περιοχής Μώλου Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 61.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων ρέματος “Σπαρτιατικού”, περιοχής Αχλαδίου Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 27ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Π.Ε.Ο. Λαμίας – Μπράλου, τμήμα Λαμία – Μοσχοχώρι», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Δομνίστας», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση διαφόρων τμημάτων της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες, χειμερινής περιόδου 2020, στα όρια του Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 74.201,60 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 30ο: Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας κατασκευής – ολοκλήρωσης του έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας Μοναστηράκι – Σύχνικο», προϋπολογισμού  60.000,00€  με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 1α και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πολιτικών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση ορεινών οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από θεομηνίες», προϋπολογισμού 4.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων & σήμανσης στις επαρχιακές οδούς, Νο 5 Στρώμη – Λευκαδίτι – Λιδωρίκι, Νο 8 Φράγμα Αρτοτίνα, Νο 11 Στίλια Περιθιώτισσα Παλαιοξάρι Τείχιο & Νο 13 Κροκύλειο Αλποχώρι», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 3.300.000 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας».

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος 2019», προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του επαναληπτικού, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 168.852,00 € με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες  ταχυμεταφοράς (courier), για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα έτη 2020 – 2021», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας», χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος παράτασης δύο (2) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 47.600,00 € με ΦΠΑ 24% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την πυρκαγιά της 28ης Αυγούστου 2019 στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 41ο: Τροποποίηση δρομολογίων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022».

ΘΕΜΑ 42ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΘΕΜΑ 43ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1799/15-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΘΕΜΑ 44ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση εκτέλεσης μαθητικού δρομολογίου (τμήμα 87) του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2017-18, 2018-19 & 2019-20».

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 45ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες έργων, μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 46ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 47ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020, (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 48ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020, (Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 49ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 50ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020, (Ειδικός Φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2020, (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW 2020”, από 24 έως 26/01/2020, στη Νέα Υόρκη – Η.Π.Α.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “VAKANTIEBEURS 2020”, στην  Ουτρέχτη Ολλανδίας (15 – 19/01/2020).

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 53ο: Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Π.Ε. Ευρυτανίας.