Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 1/2017

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 1/2017

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                          Αταλάντη  26/1/2017

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                            Αριθ. Πρωτοκόλλου: 768

Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου

Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr

                              

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 1/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό

Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 31  Ιανουαρίου  2016 , ημέρα  

        Τρίτη και  ώρα  19,30  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 18/2016

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

 

Θέμα 2ο  : Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.

                                    (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

 

Θέμα 3ο  : Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης-καταλληλότητας για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων.

                                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

 

Θέμα 4ο  : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

                                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

 

Θέμα 5ο  : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί άγονου διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων έτους 2017

                                    (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 6ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 4ου τριμήνου 2016

                                 (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

                                 (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 8ο : Απόδοση ποσού για δαπάνη συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε. μέσω προγραμματικής σύμβασης.

                                 (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 9ο : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί άγονης δημοπρασίας οικίας οδού Μετσόβου Αθηνών  .

                                      (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Κα. Βασιλική Ανέστη)

 

Θέμα 10ο : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί δημοπρασίας κτημάτων Χαλκιοπούλου  .

                                      (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Κα. Βασιλική Ανέστη)

 

 

Θέμα 11ο : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων έτους 2017.

                                     (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 12ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής μεγάλων έργων έτους 2017.

                                     (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 13ο : Συγκρότηση Α/βάθμιου Συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων, κινηματογράφων Ν. Φθιώτιδας έτους 2017.

           (Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  Κος. Κων/νος Πέτρου)

 

Θέμα 14ο  : Ψήφιση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Μάχη Μαρτίνου-Εκδηλώσεων Αποκριάς)

                                    (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

 

Θέμα 15ο : Παράταση της διάρκειας  σύμβασης για την χρήση αντλιοστασίου από την ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε¨

                                    (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

 

Θέμα 16ο : Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

 

Θέμα 17ο : Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

 

Θέμα 18ο : Ονοματοδοσία οδών οικισμών Μαμάκας-Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Αρκίτσας

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Τ.Κ.Αρκίτσας Κος. Γεώργιος Ρουμπής)

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ

ΚΟΙΝ.:

  • Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων

2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων

Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ                                                                                                                                         

έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται

 στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον

 μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο

 του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση

 των Δημοτικών Συμβούλων.