Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 2/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 2/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΚΡΩΝ                                 Αταλάντη 13/2/2017
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1511
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax: 22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 2/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 20 Φεβρουαρίου 2017 , ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19,30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 3ο : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί άγονου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 4ο : Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
(Εισηγητής ο Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 5ο : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ.
(Εισηγητής ο Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 6ο : Περί ακυρώσεως Χρηματικών Ενταλμάτων μη εξοφληθέντων οικ. έτους 2016
(Εισηγητής ο Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017
(Εισηγητής ο Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Ελληνική Εταιρεία της φύσης.
(Εισηγητής ο Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 9ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ανάπλαση πλατείας Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης.
(Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 10ο : Έγκριση παράτασης για το έργο ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων οικισμού Μαλεσίνας.
(Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)