Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΚΡΩΝ : Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 4/2017

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΚΡΩΝ : Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 4/2017

   

Αταλάντη  27/3/2017
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3203

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr

                              

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 4/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 31  Μαρτίου  2017 , ημέρα   Παρασκευή  και  ώρα  19,30  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 1,2,3/2017

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

 Θέμα 2ο : Επί αποφάσεως 2/5/2017 του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί Αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

                                      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Κος. Ιωάννης Χριστοφόρου)

 Θέμα 3ο : Επί αποφάσεως 2/4/2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α περί Αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

                                      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Κος. Ανδρέας Ζαΐμης)

Θέμα 4ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου 

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

 Θέμα 5ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

 Θέμα 6 : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

 Θέμα 7ο : Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων      

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 8ο : Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας.      

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

 Θέμα 9ο : Ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.      

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 10ο : : Υποβολή πρότασης στον άξονα :14 Τίτλος Αξ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) ή σε οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να ενταχθεί το έργο με τίτλο ¨ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ¨  .                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

 Θέμα 11ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

                                          (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 12ο :Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

                                          (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 13ο :Έγκριση εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2017.

                   (Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος Κος. Ιωάννης Ματθαίου)

 Θέμα 14ο :Επί αποφάσεως 4/1/2017 Δ.Κ. Αταλάντης .

                                          (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αταλάντης Κος. Κατσούλης Ανέστης)

 Θέμα 15ο :Επί αιτήσεων δημοτών.

                                          (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 16ο :Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων

                                          (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 17ο : Πρόσληψη ναυαγοσωστών έτους 2017.

                                          (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 18ο : Επιστροφή της υπ’ αριθμ. 193785 εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 1.806,00€ καλής εκτέλεσης, λόγω μη υλοποίησης του υποέργου Ενέργειες ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ.

                                          (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 19ο : Επί αιτήσεων δημοτών για παροχή ύδρευσης εκτός σχεδίου.

                                          (Εισηγητής ο Προϊστάμενος   Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 20ο : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου

                     «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»        .

                                          (Εισηγητής ο Προϊστάμενος   Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

 Θέμα 21ο : Καθορισμός αριθμού αδειών & Χωροθέτηση θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου .

                                          (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ.  Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:

 • Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
  2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
  Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ
  έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
  διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
  3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
  4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.