Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 5/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 5/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                          Αταλάντη  21/4/2017

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                                                 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4217

Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 5/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

    Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 28  Απριλίου 2017 , ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  20,00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 4/2017

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

 Θέμα 2ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου.

                                      (Εισηγητής ο Προϊστάμενος   Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

 Θέμα 3ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου 2017

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 Θέμα 4ο : Παράταση μισθώσεων ακινήτων.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 5ο : Ψήφιση πίστωσης εορταστικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 6ο : Επί αιτήσεων δημοτών για τακτοποίηση λογαριασμών ύδρευσης.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 Θέμα 7ο :Επί αιτήσεων δημοτών περί αγοράς οικογενειακών τάφων.

                                          (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 8ο :Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : Αποκατάσταση-αναβάθμιση και σήμανση μονοπατιών στη θέση α) Ρόδα-Αταλάντης, β) Βίβος-Τραγάνας, γ) Φαράγγι  Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών.

                                    (Εισηγήτρια η Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:

 • Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
  2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
  Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ                                                                                  έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
  διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
  3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
  4) Σωματεία, Συλλόγους.
  Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
  στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
  μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
  του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
  των Δημοτικών Συμβούλων.